Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij de verkoop van goederen of diensten, tot stand gekomen middels deze webshop. Bij samenstelling is rekening gehouden met sociale en wettelijke aspecten. Inhoudelijk is rekening gehouden met de Europese en Nederlandse wetgeving. Zij dienen ervoor de consument te beschermen en dus een betrouwbare situatie te creëren voor de consument, alsmede de aanbieder, om op afstand aankopen te doen. Inhoudelijk dienen de klanten van Kiezel Design, zich aan de Algemene Voorwaarden te houden.

Contactgegevens

Kiezel Design
Jagersingel 24
5241JW Rosmalen
info@kiezel-design.nl

Kiezel Design is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te s-Hertogenbosch onder vermelding van KVK nr.: 55099114

Artikel 1: Definities

1.1 Consument: Consument is de koper/afnemer van goederen/diensten als natuurlijk persoon die niet handelt in naam van beroep of bedrijf die middels Kiezel Design goederen/diensten afneemt, ofwel een bezoek pleegt aan diens website.

1.2 Leverancier: Deze website (www.kiezel-design.nl) goederen/diensten aanbiedt aan consumenten.

1.3 Verkoop op afstand: Manier van verkoop waarbij door een bedrijf gebruikt wordt gemaakt van één of meer techniek(en) voor communicatie om een overeenkomst op afstand te sluiten.

1.4 Overeenkomst: Iedere overeenkomst bij verkoop op afstand.

1.5 Prijs: De prijs voor goederen of diensten.

1.6 Aanbod: Iedere aanbieding die Kiezel Design doet voor goederen of diensten met de daarbij behorende voorwaarden die hier op van toepassing zijn.

1.7 Herroepingsrecht: het recht waarbij consument binnen een termijn van 14 werkdagen na ontvangst van bestelling, zonder opgave van reden en onder voorwaarden een overeenkomst kan ontbinden.

Artikel 2: Algemene voorwaarden

2.1 Leverancier  is verplicht de tekst van haar algemene voorwaarden te verstrekken of beschikbaar te stellen aan de consument voor dat een overeenkomst op afstand word gesloten.

2.2 Algemene voorwaarden zijn van toepassing bij iedere overeenkomst tussen leverancier en consument die op afstand gesloten is.

2.5 Afwijkende bepalingen dienen schriftelijk worden vastgelegd.

Artikel 3: Aanbiedingen

3.1 Iedere aanbieding van product of dienst dient duidelijk en naar waarheid te worden omschreven.

3.2 Afwijkingen en of beperkingen dienen duidelijk te worden vermeld.

3.3 Voor een consument moet iedere aanbieding informatie bevatten waardoor het voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten een consument heeft bij aanvaarding van het aanbod.

3.4 In ieder aanbod dient indien van toepassing vermeld te worden: de prijs, de wijze van betaling, verzendkosten en overige voorwaarden die van toepassing zijn.

3.5 Bij telefonische aanbiedingen is het wenselijk dat de consument aan het begin van het gesprek voldoende informatie krijgt om te kunnen beslissen of hij al dan niet wil verdergaan.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt pas tot stand zodra de betaling door de consument is geschied en na acceptatie en schriftelijke bevestiging van de leverancier. Hierbij volstaat een bevestiging per e-mail.

4.1 Wanneer de consument verzoekt op rekening te bestellen komt de overeenkomst tot stand zodra de consument is opgenomen in de debiteurenlijst van de leverancier.

4.3 De leverancier zal voor de uitvoering van de overeenkomst de consument voorzien van de nodige informatie. Deze bevatten: de belangrijkste kenmerken van goederen of diensten, prijs inclusief alle belastingen, leveringskosten, de wijzen van betalen, uitvoeren en leveren, het bestaan van het Herroepingsrecht. (zie artikel 5)

4.4 Binnen de wet kan de leverancier onderzoek doen naar kredietwaardigheid van de consument. Weigering van een aanvraag of bestelling, indien onderbouwd en naar redelijkheid is toegestaan. Tevens mag de leverancier aangepaste voorwaarden toepassen.

4.5 Leverancier moet voor of bij uitvoering van de overeenkomst, de schriftelijke voorwaarden die van toepassing zijn verstrekken. Verstrekking middels diens website, almede middels e-mail volstaat.

4.6 Leverancier dient haar bedrijfsnaam en vestigingsadres bij uitvoering van de overeenkomst aan de consument te verstrekken om hier eventuele klachten te kunnen melden.

4.7 Leverancier dient informatie, ten aanzien van geldende garantie op goederen of service bij diensten, te vermelden.

4.8 Waar van toepassing dient de duur van de overeenkomst en/of geldigheidduur van de prijs of aanbod vermeld te worden.

Artikel 5: Herroepingsrecht

5.1 De wet verkoop op afstand stelt dat een overeenkomst gedurende 14 werkdagen kan worden herroepen. De termijn van 14 werkdagen gaat in op het moment dat de consument of degene namens de consument goederen in ontvangst neemt en leverancier aan haar verplichtingen heeft voldaan (zie artikel 4). Bij diensten gaat de termijn in op de dag van waarop de overeenkomst wordt gesloten.

5.2 Voldoet leverancier niet aan haar verplichtingen conform artikel 4 geldt een termijn van 3 maanden. Voldoet de leverancier aan haar verplichtingen conform artikel 4 binnen 3 maanden geldt de termijn van 14 werkdagen vanaf dat moment.

5.3 De leverancier mag geen kosten voor het opzeggen in rekening brengen. De Consument is wel verplicht de kosten voor het terugzenden van goederen te betalen. Als de consument de overeenkomst heeft opgezegd, dan moet de leverancier het door consument betaalde bedrag terugbetalen. Kosten voor verzending mogen in mindering worden gebracht. Creditering dient spoedig plaats te vinden, maar in elk geval binnen 30 dagen na de ontbinding van de overeenkomst.

5.4 Beperkingen en uitsluitingen dienen door leverancier duidelijk te worden vermeld. Herroepingsrecht is niet van toepassing in de volgende gevallen:

  • voor diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen vóór de termijn van 14 werkdagen;

  • voor goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft;

  • voor goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;

  • voor goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, of die snel kunnen bederven of verouderen;

  • voor audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

  • voor de levering van kranten en tijdschriften.

  • voor de diensten van weddenschappen en loterijen.

  • Indien de consument een lening heeft afgesloten met de leverancier of met derden om het goed of de dienst te kunnen financieren en herroept de consument de koop- of dienstverleningsovereenkomst binnen zijn bedenktijd, dan voorziet de wet in de mogelijkheid van herroeping van de lening.

Artikel 6: Prijs

6.1 De prijs van een product of dienst dient duidelijk vermeld te worden. Aanduiding van de gehanteerde valuta in symbool of woord is verplicht.

6.2 De leverancier vermeldt de toegepaste belastingen.

6.3 Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan indien door gevolg van wettelijke bepalingen. Indien leverancier een prijsverhoging doorvoert, heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden, dan wel naleving van de overeenkomst te verlangen.

6.4 Bij variabele prijzen moet hier voldoende informatie over verstrekt worden en gelden eventuele prijzen als richtprijzen.

Artikel 7: Bestelling en uitvoering van bestelling

7.1 De leverancier moet, tenzij anders overeengekomen, uiterlijk binnen 30 dagen de bestelling leveren. Deze termijn gaat in vanaf het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen en de betaling is geschied.

7.2 De leverancier zal met grote zorg de aanname en uitvoering van een bestelling behandelen.

7.3 Bij het niet kunnen leveren binnen 15 werkdagen door de leverancier, moet de consument hiervan in kennis worden gesteld en de mogelijkheid hebben om het reeds betaalde zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen terug te ontvangen.

7.4 Het uitvoeren van diensten of leveren van goederen zonder dat hierbij een overeenkomst met de consument over is gesloten, worden geacht ongevraagd te zijn.

7.5 Levering van goederen vind plaats op het adres dat door de consument is opgegeven, tenzij anders overeengekomen.

7.6 De leverancier draagt het risico van vermissing/beschadiging van goederen tot het moment van bezorgen, tenzij anders is overeengekomen.

7.7 De consument is verplicht de leverancier onjuistheden in ontvangen of verstrekte gegevens te melden.

Artikel 8: Betaling

8.1 De consument dient het verschuldigde bedrag direct te voldoen bij aanschaf van goed(eren) of het verlenen van dienst(en), tenzij anders overeengekomen met de leverancier.

8.2 De leverancier geeft duidelijk aan op welke manier een betaling kan worden gedaan.

8.3 Bij iedere mogelijkheid wordt uitleg gegeven.

8.4 Indien betaling in termijn wordt aangeboden dienen hier de daarvoor geldende voorwaarden beschikbaar worden gesteld.

8.5 Bij wanbetaling door de consument heeft de leverancier recht om met de wettelijke beperkingen hiervoor gemaakte kosten in rekening te brengen. Hiervan dient de consument in kennis te worden gesteld.

Artikel 9: Stornering

9.1 De consument dient bij een stornering, vooraf, aan te geven een klacht te hebben omtrent de levering en/of levertijd. Bij niet melden van een klacht zal de leverancier de consument blijven aanmerken als debiteur; hij is vanaf het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente, één en ander onverminderd de overige rechten van Kiezel Design.

9.2 Indien de consument een klacht meldt buiten de daarvoor gestelde periode (vermeld in artikel 5.1) en een stornering plaatst, zal deze eveneens als debiteur worden aangemerkt en behandeld blijven; hij is vanaf het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente, één en ander onverminderd de overige rechten van de leverancier.

Artikel 10: Klachten en Geschillen

10.1 De leverancier accepteert enkel e-mail en post als communicatiemiddelen om eventuele klachten door te geven aan leverancier.

10.2 De leverancier dient klachten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, in behandeling te nemen en binnen 30 dagen tot een passende oplossing te komen met de consument. De periode van 30 dagen gaat in na het ontvangen van de klacht door leverancier.

10.3 De Consument dient schriftelijk met de leverancier te communiceren. Het gecommuniceerde wordt bewaard voor eventuele bemiddeling door geschillen/klachtencommissie.

10.4 Bij het niet tot een oplossing komen met de leverancier kan de consument een beroep doen op de geschillen/klachtencommissie. De consument dient hiervoor de schriftelijke communicatie aangaande de klacht te beschikking te stellen. Zonder bovenstaande zal de commissie geen bemiddeling starten.

10.5 Aanvragen van bemiddeling kan online en dient gedaan te worden door de consument. Maximaal 3 maanden na het indienen van de klacht bij de leverancier dient de aanvraag binnen te zijn.

10.6 De leverancier of consument is te alle tijden gerechtigd een geschil voor te leggen bij bevoegde rechter.

Artikel 11: Levering

11.1 Alle goederen of diensten dienen zo spoedig mogelijk geleverd te worden doch uiterlijk binnen 15 werkdagen. Indien de levertermijn niet haalbaar is zal de leverancier de consument hiervan op de hoogte te brengen.

11.2 Indien de leverancier niet binnen 15 werkdagen kan leveren kan de consument zonder extra kosten de overeenkomst ontbinden. Al betaalde bedragen dienen door leverancier binnen 30 dagen terugbetaald te worden.

11.3 Deelleveringen zijn mogelijk in overleg met de consument.

11.4 Indien de leverancier het bestelde product of de dienst niet kan leveren kan een vervanging aangeboden worden. De consument is vrij om dit al dan niet te accepteren. Voorwaarden voor bij levering van vervangende goederen of diensten blijven van kracht.

11.5 Levering dient te worden gedaan op het door de consument opgegeven aflever adres. Bij afhalen is dit niet van toepassing.

Artikel 12: Beheer van gegevens en privacy

12.1 Gebruik van persoonsgegevens worden gedaan met uiterste zorgvuldigheid. Hierbij word de wetgeving voor zover van toepassing in acht genomen.

12.2 Consumenten die gegevens beschikbaar stellen dienen op de hoogte gehouden te worden hoe met deze gegevens wordt omgegaan tijdens het bestelproces.

12.3 Bij communicatie voor commerciële doeleinden als reclame en nieuwsbrieven, dient de consument de keuze te krijgen dit te willen. Procedures voor het opzeggen van bijvoorbeeld een nieuwsbrief zijn duidelijk en eenvoudig.

12.4 De Consument heeft de mogelijkheid zijn gegevens aan te passen. Dit kan via persoonlijk verzoek middels e-mail.

12.5 Bij gebruik van persoonsgegevens anders dan voor het uitvoeren van een levering wordt altijd eerst de consument om toestemming gevraagd.

Artikel 13: Risico

13.1 Het risico voor het plaatsen, vervoeren en verwijderen van het product is volledig voor de consument.

13.2 Hetzij directe of indirecte schade aan zichzelf, alsmede aan derden ofwel aan goederen is volledig voor verantwoording van de consument. Leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden in dergelijke situaties.

Artikel 14. Betalingen

14.1 Betaling van het verschuldigde bedrag zal geschieden via automatische incasso, overschrijving, PayPal, iDeal, creditcard of contanten binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is aangeven.

14.2 Bij het uitblijven van betaling van het verschuldigde bedrag binnen de gestelde termijn is de consument in verzuim; hij is vanaf het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente, één en ander onverminderd de overige rechten van Leverancier.

14.3 In geval van liquidatie, faillissement of surcéance van betaling van de consument zullen de verplichtingen van de consument onmiddellijk opeisbaar zijn.

14.4 Door de consument gedane betalingen strekt / strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeld de consument dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15. Incassokosten

Indien de consument in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening, zowel in als buiten rechte, voor zijn rekening.

Artikel 16. Wijziging voorwaarden

Leverancier is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden en in haar website aan te brengen. Leverancier zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden tijdig op haar website publiceren.

Levertijd

Wat is de levertijd?

Levertijd 2 tot 3 weken. Je bestelling wordt verzonden via PostNL. Let wel: PostNL bezorgt niet op zondag en feestdagen. kiezel-design.nl is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden, verlies of beschadiging door PostNL.

Track & Trace (volg je bestelling)

De bestelling wordt netjes in een stevige verpakking verstuurd en deze is online te volgen met een track & trace code. We houden je per mail op de hoogte van de levering.

Verzending

Verzendkosten

De kosten van verzending zijn €4,95. Als je een bestelling plaatst, zie je in het winkelmandje ook de verzendkosten staan. De verzending en bezorging verloopt via PostNL en is te volgen via een track & track code die naar het opgegeven email adres wordt verzonden.

Buitenland

Naast Nederland kunnen we ook in andere landen leveren. In dat geval kunt u contact met ons op nemen.

Retourneren

Retourneren

Wanneer de bestelling niet aan je wensen voldoet, kun je na contact met kiezel-design.nl de bestelling retourneren. Je krijgt dan zo snel mogelijk je geld terug. De verzendkosten voor het retourneren liggen niet binnen onze verantwoordelijkheid en dienen dus door jezelf betaald te worden.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Kiezel Design tegenover de koper kan nooit meer bedragen dan de inkoopwaarde van het geleverde product. Kiezel Design is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending via PostNL. Kiezel Design is niet aansprakelijk voor transport- of opslagschade voor zover transport of opslag aan derden is uitbesteed. Kiezel Design is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade en gevolgschade van de koper.

Overige informatie

Betalen

U kunt bij ons gemakkelijk en snel via uw bank betalen met “iDEAL”.

U kunt ook betalen via creditcard of via Paypal.

Alle betalingen worden automatisch afgehandeld door onze Payment Service Provider: Mollie. Zoals de meeste betrouwbare websites maakt Mollie gebruik van de technologie SSL (Secure Socket Layer) om persoonlijke informatie te beschermen tijdens het versturen van deze gegevens via Internet. U kunt zien dat u op een beveiligde pagina bent, als u rechts onderaan een gouden slotje ziet in de werkbalk.

Afrekenen

In de winkelwagen kunt u zien welke producten u besteld heeft, de daarbij behorende aantallen en wat het totaalbedrag is van deze producten. In het winkelwagentje kunt u de aantallen van de producten nog wijzigen en eventueel verwijderen. Als alles naar uw zin is, klikt u op afrekenen. Vul uw naam en adres gegevens, e-mail e.d. in. Deze informatie hebben wij nodig om de verzending goed te laten verlopen. Bij incorrecte gegevens kunnen wij uw bestelling niet versturen of ontstaan er leveringsproblemen, controleer deze dus goed!

Prijzen

De op de website vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. De door ons vermelde prijs op de website is de juiste prijs (prijswijzigingen voorbehouden, zet- en drukfouten voorbehouden). U dient het totaalbedrag van tevoren aan Kiezel Design te voldoen. Als het totaalbedrag via uw bank is overgemaakt, zal de bestelling in behandeling worden genomen.

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

kiezel-design.nl verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– IP-adres

– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kiezel-design.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

kiezel-design.nl verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– kiezel-design.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we gegevens bewaren

kiezel-design.nl zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: maximaal 6 maanden.

Delen met anderen

kiezel-design.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

kiezel-design.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Lukt het niet via deze instellingen of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@kiezel-design.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. kiezel-design.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Je kunt ons ook bereiken via: Website: https://www.kiezel-design.nl Bedrijfsadres: jagersignel 24, 5241JW Rosmalen Postadres: jagersignel 24, 5241JW Rosmalen

Beveiliging

kiezel-design.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kiezel-design.nl